خدایا ...
توسط : ملام

خدایا ...

 

التماس به خدا شجاعت است، اگر برآورده شود حاجت، و اگر برآورده نشود حكمت .

 

التماس به خلق شرمندگیست، اگر برآورده شود منت، و اگر برآورده نشود ذلت . 

 

 

دوشنبه 24/10/1386 - 22:57
پسندیدم 0
UserName