قورباغه های بنفش
توسط : aliyoungi

زیست شناسان اخیرا" یک نوع قورباغه در هند کشف کرده اند که

رنگش بنفش و شکل ظاهری اش مانندیک همبرگر است. ایـــــــن

قورباغه در حقیقت از نسل قورباغه هایی است که 65 میلیــــــون

سال قبل در کنار دایناسورها زندگی می کردند. البتّه نسل ایـــــن

 قورباغه ها در حال انــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــراض است.

دوشنبه 24/10/1386 - 22:42
پسندیدم 0
UserName