خون خوارترین حیوان
توسط : aliyoungi

خونخوارترین حیوان خفاش سرگردان است . خون تنها غذا برای خفاش است.

ایــــــــــن حیوان هنـگامی که قربانیــش استراحت می کند، به آن حمله کرده،

سوراخی در پوست آن ایجاد می کند و خون را با زبانش می مکــد.خفــــــاش

سرگردان دندانی برای غدا خوردن ندارد ، زیرا هیچ احتیــاجی به آن ندارد .

دوشنبه 24/10/1386 - 22:41
پسندیدم 0
UserName