بی رحم ترین حشره دنیا
توسط : aliyoungi

بی رحم ترین حشره دنیــا حشره دعا خوان ماده است.

هنگامی که حشـــره ماده از همسرش باردار می شود،

به آن نیش می زند و همسر نیمه جان پس از جفتگیری

غذای لذیـذی برای حشــــــــره ماده می شود.

دوشنبه 24/10/1386 - 22:40
پسندیدم 0
UserName