9 خصلت

 امـام عـلـى (ع ) :

نـه خـصـلـت از نـه گـروه زشـت تر است تا از دیگران :

 درماندگى و ناتوانى ازفـرمانروایان ,

 بخل ورزى از توانگران ,

زود خشمى از دانشمندان ,

بچگى از میانسالان ,

جدایى از مـردم از سـران ,

دروغگویى از قاضیان ,

 بیمارى مزمن از پزشكان ,

 بى حیایى از زنان

 وسختگیرى و ستمگرى از قدرتمندان .

دوشنبه 24/10/1386 - 20:23
پسندیدم 0
UserName