چه خوش است . . ./
توسط : parandeh2

چه خوشست صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن(یامهدی)به رخت نظاره كردن سخن خدا شنیدن(یامهدی)خدا كند كه بیایی . . . ./زهره/parandeh2/

دوشنبه 24/10/1386 - 19:8
پسندیدم 0
UserName