خدا رو شکر ....

صد شــکر خــدا را کــه عـــزادار حسینم

دائم به فغان هستم و در شیون و شینم

مــن مـــانــده ام آواره مــیــان دو حــــرم

مــن عــاشــق و دیــوانــه بین الحـرمینم

دوشنبه 24/10/1386 - 17:48
پسندیدم 0
UserName