سكوت
توسط : Vistaaaaa
همیشه حرفی را بزن که ارزش آن بیشتر از سکوت باشد.
دوشنبه 24/10/1386 - 16:43
پسندیدم 0
UserName