یك پند...
جهد انسان از بین برنده جهل اوست.
دوشنبه 24/10/1386 - 14:19
پسندیدم 0
UserName