افزایش اطلاعات عمومی شما
توسط : aliyoungi

نام روزهای هفته فرنگی چه معنی دارد؟

یکشنبه (sunday) که به معنای روز آفتاب است یادگار ایامی است که رومیان مهر پرست بودند.

دوشنبه (monday) به معنای روز ماه است.

سه شنبه (tuesday) از نام خدای جنگ وایکینیگ ها مشتق گرفته شده است.

چهار شنبه (wednesday) از Woden یعنی نام خدای جنگ آنگاوساکرنها مشتق گرفته شده است.

پنج شنبه (thursday) از نام Thur یعنی خدای رعد وایکینیگ ها گرفته شده است.

جمعه (friday) از نروژی (فریگ) گرفته شده است.

شنبه ( saturday) از Satur خدای خرمن و درو رومیان اخذ شده است.

دوشنبه 24/10/1386 - 14:12
پسندیدم 0
UserName