افزایش اطلاعات عمومی شما
توسط : aliyoungi

نام ماه های ایرانی در اصل چه بوده است؟

نام اصلی ما ه های ایرانی

فروردین , اردیبهشت,خرداد,تیر,مرداد,شهریور,مهر,آبان,آذر,دی,بهمن,اسفند

عبارت بوده است از :

فره وشی - اش وهشت - هوروتات تشتری - امرتات - خشترویری - میشر - آبهان (اناهیتا) - آتر - اوهرمزد (دذو) - وهومنه - اسپنت آرمیتی (اسپندارمذ)

دوشنبه 24/10/1386 - 13:58
پسندیدم 0
UserName