ثواب لعن بر قاتل امام حسین پس از نوشیدن آب
توسط : fgf

به سند متصل از ابو قولویه به اسناد خود از داود رقى گفت : نزد ابى عبدالله بودم ، آب خواست چون بنوشید گریه او را گرفت و چشمانش از اشك پر شد.
آن گاه فرمود: اى داود، خدا لعنت كند قاتل حسین علیه السلام را، هیچ بنده اى آب ننوشد كه یاد حسین علیه السلام كند و لعن بر قاتل او فرستد مگر آن كه خداى تعالى براى او هزار حسنه نویسد و صد هزار گناه او را محو كند و صد هزار درجه مقام او را بالا برد و چنان باشد كه صد هزار بنده آزاد كرده است و خداوند او را خرم و خوشحال گرداند.

دوشنبه 24/10/1386 - 13:43
پسندیدم 0
UserName