تک سوار عرب نمی بازد
توسط : shabangah
با خودم از صمیم دل گفتم نه او جنگ را نمی بازد
تک سوار عرب چه می بینم مرکبت بیسوار می تازد
نوش سردار من چو می بینم از شهادت لبالبی عباس
هر دو دستت فتادهروی زمین وای از خیمه های بی عباس
دوشنبه 24/10/1386 - 9:58
پسندیدم 0
UserName