نتیجه اعراض از امام علیه السلام
توسط : 110ahmad123
 

نتیجه اعراض از امام علیه السلام

حال، اگر آن مردم امام حسین علیه السلام را یارى نكردند. چه شد؟ امام حسین علیه السلام كشته شد، مصائب دید. بلایا دید. زن و بچه هم مصائب بسیار دیدند، اینها به قدرى قوى و توانا بودند كه با تمام این مصائب تكان نخوردند یكى از مواقع و مواردى كه امام حسین علیه السلام آتیه مردم را گفت فرمود:

«والله لا یدعونى حتى یستخرجوا هذه العلقة من جوفى‏» . گفت اى بى وفاها، اى بى صفاها من مى‏دانم كه از من دست بر نمى‏دارید
تا لخته خون قلب مرا بیرون بكشید، یعنى مرا بكشید، من مى‏دانم شما این كار را مى‏كنید: اما «فاذا فعلوا سلط الله علیهم من
یذلهم حتى یكونوا اذل فرق‏الامم‏» . (10) گفت مرا مى‏كشید ولى كشتن من براى شما ارزان تمام نخواهد شد. به هوش باشید كه
حكومت ظالمى خواهد آمد پدرى از شما در آورد و دمارى از روزگار شما بر آورد كه بیچاره شوید! همین طور هم شد. آنان كه
حسین علیه السلام را یارى نكردند خودشان را كوبیدند. «حجاج بن یوسف‏» استاندار عبدالملك مروان ده هزار زندانى دارد.
زندانش عمارت دارد؟ نه. سقف دارد؟ نه. یك زمین بیاض. مثلا 20 هزار 25هزار مترى را برداشته دیوار كشیده كه یك در دارد جلو
زندان هم اتاق نگهبان است. به این ده هزار زندانى خبر رسید كه حجاج بن یوسف مى‏خواهد از آنجا عبور كند. این زندانیان گفتند.
آقا ما كه اینجا پوسیدیم. آفتاب داغ، شب‏هاى سرد، اینكه زندگى نیست، یك فریادى كنیم اینها (این نتیجه قتل حسین علیه
السلام است) آمدند پشت در و به زندانبان گفتند مى‏خواهیم فریاد كنیم. گفت: نخیر، ولى اینها اعتنا نكردند. حجاج رسید ده هزار
جمعیت پیاپى فریاد زدند. حجاج عنان كشید: چه خبر است؟ گفتند: ده هزار زندانى زیر آفتاب دارند التماس مى‏كنند. حجاج
جلوى در زندان رفت و گفت: در را باز كنید. در را باز كردند خوب توجه كنید، اگر انقلاب بشكند، خداى ناخواسته امریكا گروهى را
بر شما مسلط مى‏كند كه شاید از حجاج بن یوسف هم بدتر باشد، این را بهوش باشید! حجاج گفت در را باز كنید. در را باز كردند.
مى‏دانید چه گفت؟ یك آیه‏اى است در قرآن كه وقتى جهنمى‏ها آه و ناله مى‏كنند فرشتگان مى‏گویند: «اخسئوا فیها و لاتكلمون‏» .
اخسا یعنى چخ. ما به سگ مى‏گوییم چخ(دور شو) آقا در را كه باز كردند حجاج همین طور كه سوار بود و این زندانیان دست‏ها را
تكان مى‏دادند گفت: «اخسئوا فیها ولاتكلمون‏» چخ، ساكت‏شوید و حرف نزنید. چرا؟ اگر آن روز نداى حسین علیه السلام را گوش
كرده بودند به اینجا نمى‏رسیدند وقتى گفت «هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله‏» و اینها گوش نكردند بازى در آوردند، حالا
جوابش چخ است جوابش خفه شوید توى زندان بمانید است.

ادامه دارد ...

دوشنبه 24/10/1386 - 9:33
پسندیدم 0
UserName