چه خواهد بودن(شهریار)
اسمان گو ندهد کام چه خواهد بودن
                                         یا حریفی نشود رام چه خواهد بودن
حاصل از کشمش زندگی ای دل نامی است
                                       گر نماند زمن این نام چه خواهد بودن
افتابی بود این عمر ولی بر لب بام
                                            افتابی به لب بام چه خواهد بودن
مرغ اگر همت ان داشتکه از دانه گذشت
                                      گو همه پیچ و خم دام چه خواهد بودن
صبح اگرطالع وقت است غنیمت بشمار
                               کس نخوانده است که تا شام چه خواهد بودن
 
دوشنبه 24/10/1386 - 9:20
پسندیدم 0
UserName