یا حسین
 

خوش آن سری که در آن سر بود هوای حسین (ع)


خوش آن دلی که در آن دل بود ولای حسین (ع)

دوشنبه 24/10/1386 - 8:3
پسندیدم 0
UserName