...
توسط : mashkock
یاد اون لحظه ای که می برنم به یاد غسل و کفنم یاد فشار قبرم و فریاد زدنم یاد عذاب بدنم یاد اون لحظه ای که دو تا ملک سوال کنند یاد ساکت شدنم ، بگو خدات کیه ، قبلت کجاست ، اسم پیمبرتا بگو کمکم کن که نمونه جوابم توی گلو تو سواله اولی بگم علی دیگه هرچی که بگند بگم حسین
دوشنبه 24/10/1386 - 0:26
پسندیدم 0
UserName