زیباترین کلمات
توسط : mohsen_yahoo

سخاوت جویباری را ماند که هرچه آب بیشتری از آن بگذرد بر عمق و عرض آن جوی افزوده می شود.

هرگاه خواستی از دنیا و هرچه در اوست گله کنی به خاطر بیاور که هر انسانی فقط حق یک بار زیستن را دارد.

دستان نوازشگرت هرگز خسته نخواهند شد اگر ریا در کارت نباشد.

شاید پس از عشق که یک کلمه سه حرفی زیباست،صلح دومین کلمه سه حرفی زیبا باشد.

"نه" گفتن نوعی هنر است اما گفتن کلمه "نمی توانم" عیب است.

برای اینکه فردا را بهتر ببینی باید درس امروزت را خوب یاد گرفته باشی.

آن چنان که بوی یک شاخه گل رز را می توان با چشمان بسته از بین صدها بو تشخیص داد،می توان عشق واقعی را هم از عشق توام با ریا،تمیز داد.

عمر برف،کوتاه است چون سبک و توخالی است و دشمنی قوی چون خورشید دارد.انسان سست عنصر هم در مقابل منطق قوی هم چون برف می ماند در مقابل خورشید.

همیشه حریفی را به مبارزه بطلب که از تو قوی تر باشد.

اگر چشمانت را ببندی فقط خود را از دیدن محرم کرده ای اما اگه چشم دلت را بستی خود را از همه چیز محروم کرده ای.

 

يکشنبه 23/10/1386 - 23:31
پسندیدم 0
UserName