عاشورا

این لب خشک از ابوالفضل است

آن علمدار کربلای عاشورا

کز لب آب، تشنه لب برگشت

کرد جان را فدای عاشورا

مشک سوراخ و تیر بر گردن

می چکد خون ز نای عاشورا

کودکان تشنه در حریم حرم

خفته با لای لای عاشورا

زن بیدار دل، نشانش چیست؟

هست زینب، صدای عاشورا

می رود از زمین به عرش خدا

این صدای رسای عاشورا

می رسد این پیام، خون آلود

گم مکن محتوای عاشورا

دل رها کن، به دست عشق بسپار

خود رود پا به پای عاشورا

قصه ها دارد این حکایت سرخ

تو کجایی؟ کجای عاشورا؟!

يکشنبه 23/10/1386 - 22:27
پسندیدم 0
UserName