مردن آن نیست ...
توسط : oversea

مردن آن نیست که در دل خاک دفن شوی ...

مردن آن است که از خاطر کسانی که دوستشان داریم

حذف شویم ...

يکشنبه 23/10/1386 - 21:17
پسندیدم 0
UserName