چشم به قلب حسودی کرد ... زیرا ...
توسط : oversea

چشم هایم به قلبم حسودی کرد ...

زیرا تو همیشه در قلبم هستی ... اما ...

از چشمهایم دوری ...

يکشنبه 23/10/1386 - 21:14
پسندیدم 0
UserName