اگر روزی ...
توسط : oversea

اگر روزی شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود ...

... و ...

و اگر روزی غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی نا امید نشود ...

يکشنبه 23/10/1386 - 21:12
پسندیدم 0
UserName