اگر چشمان من دریاست ...
توسط : oversea

اگر چشمان من دریاست تویی فانوس شب هایم ...

اگر حرفی زدم از گل تویی مفهوم و معنایش ...

يکشنبه 23/10/1386 - 21:12
پسندیدم 1
UserName