اگر موج می دانست ...
توسط : oversea

اگر موج می دانست که ساحل هیچ وقت دستش را نمی گیرد ...

برای رسیدن به ساحل اینقدر نفس نفس

 نمی زد ...

يکشنبه 23/10/1386 - 21:8
پسندیدم 0
UserName