پیله ات را بگشا ...
توسط : oversea

چه کسی می داند که تو در پیله ی تنهایی خودت تنهایی ...

چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی ...

پیله ات را بگشا !

تو به اندازه ی یک پروانه زیبایی ...

يکشنبه 23/10/1386 - 21:5
پسندیدم 0
UserName