همیشه تلاش کن ...
توسط : oversea

تلاش برای خارج شدن از چاه حتی اگر محال به نظر برسد خیلی با ارزش تر از همیشه در چاه ماندن و انتظار کشیدن است ...

يکشنبه 23/10/1386 - 21:4
پسندیدم 0
UserName