خدای نظاره گر توست ...
توسط : oversea

خدای تو را می شناسد ...

او بارها تو را با روح عریان دیده است ...

تو با او از غمهایت سخن گفتی ...

از شادی هایت و از گناهانت ...

بارها اشک ها و لبخند های تو را دیده است ...

همیشه نظاره گر کارهای توست ...

پس !

فراموشش مکن !

يکشنبه 23/10/1386 - 21:2
پسندیدم 0
UserName