تا زنده ای زندگی کن ...
توسط : oversea

ما آفریده شدیم تا زندگی کنیم ...

آفریده نشدیم که تنها زنده بمانیم ...

يکشنبه 23/10/1386 - 21:1
پسندیدم 0
UserName