از ضربات تیشه زندگی شکوه مکن ... که ...
توسط : oversea

سنگ خارا تبدیل به تندیسی زیبا نخواهد شد مگر وقتی که ضربات تیشه را تحمل کند ...

پس از ضربات تیشه ی زندگی شکوه مکن که وجودت لایق تندیس شدن است ...

يکشنبه 23/10/1386 - 20:59
پسندیدم 0
UserName