با بال های شکسته هم می توان پرواز کرد ... رسم پرواز را بیاموز ...
توسط : oversea

با بال های شکسته هم می شود پرواز کرد ...

گاه این ما هستیم که رسم پرواز را نمی دانیم ...

يکشنبه 23/10/1386 - 20:57
پسندیدم 0
UserName