موفقیت زمانی میروید که از شکست نترسیم ...
توسط : oversea

موفقیت در انتهای جاده ای می روید که پر است از سنگفرش های شکست ...

يکشنبه 23/10/1386 - 20:55
پسندیدم 0
UserName