دوستى اهل بیت
توسط : ملام
پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند:
هر كس دوست داشته باشد كه چون من زندگى كند و چون من بمیرد و در باغ بهشتى كه پروردگارم پرورده ، جاى گیرد، باید بعد از من على را و دوست او را دوست بدارد و به پیشوایان بعد از من اقتدا كند كه آنان عترت من هستند و از طینتم آفریده شده اند و از درك و دانش برخوردار گردیده اند، و واى بر آن گروه از امت من كه برترى آنان را انكار كنند و پیوندشان را با من قطع نمایند، كه خداوند شفاعت مرا شامل حال آنان نخواهد كرد.
يکشنبه 23/10/1386 - 20:47
پسندیدم 0
UserName