مقام رضا
توسط : marallyla
مقام  رضا                                                                                   روزی حضرت عیسی را در بیابان باران شدیدی گرفت به هر طرف میدوید پناهی نمی دید تارسید به مكانی كه شخصی در نماز ایستاده بود درحوالی او باران نمی آمد در آنجا قرار گرفت تا آن شخص از نماز فارغ شد .عیسی به او گفت بیا تا دعا كنیم كه باران بایستد .گفت ای مرد من چگونه دعا كنم و حال آنكه گناهی كرده ام كه مدت چهل سال در این موضع به عبادت مشغولم كه شاید خدا توبه مرا قبول كند و هنوز قبول توبه بر من معلوم نیست زیرا از خدا خواسته ام كه اگر از گناه من بگذرد یكی از پیامبران را به اینجا بفرستد.
عیسی فرمود توبه تو قبول شد زیرا كه من عیسی پیغمبرم وبعد از آن فرمود چه گناه كرده ای؟گفت:
 (روزی تابستان بیرون آمدم هوا بسیار گرم بود گفتم عجب روز گرمی است )
يکشنبه 23/10/1386 - 20:39
پسندیدم 0
UserName