لبیک یا حسین
توسط : arianaa30
« کجایند برادران من؟!
همانها که سواره به راه می افتادند و در راه حق قدم بر می داشتند.کجاست "عمار"؟! کجاست" این تیهان"؟! و کجاست" ذو الشهادتین"؟! وکجایند مانند آنان از برادرانشان که پیمان بر جانبازی بستند، و سرهای آنها برای ستمگران فرستاده شد؟!»
يکشنبه 23/10/1386 - 19:39
پسندیدم 0
UserName