الهی
توسط : arianaa30

الهی قلبی محجوب.....خدایا قلبم له است
و نفسی معیوب .......وخودم هم كه داغونم
وعقلی مغلوب..و عقلم پاره سنگ بر می دارد
وهوایی غالب..............و هوس بر من سواره
و طاعتی قلیل ..وخیلی كم به حرفت گوش دادم
و معصیتی كثیر................ودر عوض گند زیاد زدم
و لسانی مقر بالذنوب......وخودم دارم می گم که غلط کردم .  
فكیف حیلتی.........تو بگو چه  گلی به سرم بگیرم
یا ستار العیوب...ای خدایی كه گندهای من را لاپوشانی میكنی
ویا كاشف الكروب.............و حلال مشكلاتی
اغفر ذنوبی كلها..............شتر دیدی ندیدی
بحرمة محمد وال محمد..به گل روی حضرت محمدص وخانواده نازنینش
یا غفار یا غفار یا غفار......خیلی باحالی خیلی باحالی خیلی باحالی

يکشنبه 23/10/1386 - 19:38
پسندیدم 0
UserName