طوطی وبلبل
توسط : hosseintahoori
 
نه طوطی باش كه گفته دیگران را تكرار كنی و نه بلبل باش كه گفته خود را هدر دهی
 
يکشنبه 23/10/1386 - 17:59
پسندیدم 0
UserName