مرگ
توسط : hosseintahoori

هر لحظه را چنان سپری کن گوئی که آخرین لحظه است . و کسی چه میداند شاید که آخرین لحظه باشد

يکشنبه 23/10/1386 - 17:43
پسندیدم 0
UserName