كدهای خازنی را چطور بخوانیم
توسط : ali_firoozi

دو نوع خازن داریم :

۱.الکترولیت۲.سرامیکی

خازن های بزرگتر در حد میکرو ومیلی فاراد اغلب الکترولیتی هستند و اندازه وتحمل ولتاژ انها روش نوشته شده

اما روی خازنهای کوچک در حد پیکو و نانو فاراد اغلب سه تا شماره میبینیم مثل 103,104,236,..

با توجه به جدول زیر:

1 میلی=(10-3)
1 میکرو=10-6 )
1 نانو=(10-9 )
1 پیکو=(10-12)

مقدار خازن بر حسب پیکو فاراد داده می شود

1 10
2 100
3 1,000
4 10,000
5 100,000
6 not used
7 not used
8 .01
9 .1


بنابر این شماره سوم مربوط به تعداد صفرهاست مثلا:

104=pf 100,000

224=pf 220000

123=pf 12000

و حروفی مثل j,b,c,...تلورانس(دقت) خازن رو طبق جدول زیر مشخص میکند:

Letter symbol Tolerance of capacitor
B +/- 0.10%
C +/- 0.25%
D +/- 0.5%
E +/- 0.5%
F +/- 1%
G +/- 2%
H +/- 3%
J +/- 5%
K +/- 10%
M +/- 20%
N +/- 0.05%
P +100% ,-0%
Z +80%, -20%


يکشنبه 23/10/1386 - 16:40
پسندیدم 0
UserName