حج ناتمام
توسط : ZohooreYar
 

نمی گویم چه مظلومــــــــــــــانه رفتند

کـــبــــــوترهـــــا به شب از لانه رفتند

نمی دانم چه بـــــــــــا این زمـره کردند

که حج خود بدل بر عــــــــمـــره کردند

صفا و مروه آن شب بی صفــــــــــا شد

که روح کعبه از کـــعـــــــبه جــــدا شد

به شب از خانه صاحب خانه می رفت

پی یـــک شمع،صــــــد پـــروانه رفتند

حرم شد از حرم یکــــبـــــــاره خــالی

شده آواره مـــــولا بــــــا مــــــــــوالی

برفت از جسم کــــعـــبه جــــــان کعبه

جدا شد از حرم جـــــانـــــان کــــعــبه

نه بیت و حجر و زمزم گریه می کرد

دل سنگ حـــــجـــر هم گریه می کرد

مقام از هجر سوزی در جــگر داشت:

که مولایم ز چـــشـمم پــــــای برداشت

بیــــــابــــــانی صــــدا زد من منــــایم

مرو تا من به دنبــــــالت بـــــیـــــــایم

رود چون پرده مــــحــمــــــــل به بالا

تبسم مـــــــــــــــــی کند بر نجمه لیلا

که هــــــــــرکس خواست پیغمبر ببیند

بــــــگــــــو آید رخ اکـــــبـــــــر ببیند

به بازار وفــــــــا سرمــــــــــــایه آمد

پی یک سوره هــفــــتـــــــــاد آیه آمد

ندیده هیچ کس این گونه بــــــــــــازار

فروشنده حـسین و حــــــــق خــــریدار

یا عشق ادرکنی...

يکشنبه 23/10/1386 - 16:19
پسندیدم 0
UserName