دریچه قلب
توسط : mohsenpour
اگر خوبی بدی از ما دیدی حلال کن .       من فردا باید برم بیمارستان برای جراحی
دریچه قلب . آخه میخواهم یه دریچه بگذارم که فقط به روی تو باز بشه.
يکشنبه 23/10/1386 - 15:6
پسندیدم 0
UserName