حماسه غدیر
 

عید است ولی عید خداوند غدیر است

 

این عید غدیر است غدیر است غدیر است

يکشنبه 23/10/1386 - 15:1
پسندیدم 0
UserName