اثر دل شکستن...
توسط : mohsenpour
هروقت كه دل كسی را شكستید روی دیوار میخی بكوب تا ببینی كه چقدر دل شكستی
هروقت كه دلشان را بدست آوردی میخی را از روی دیوار بكن تا ببینی كه چقدر دل بدست
آوردی...
اما چه فایده كه جای میخ ها بر روی دیوار می ماند.
يکشنبه 23/10/1386 - 14:52
پسندیدم 0
UserName