اگر می دانستی چه قدر دوستت دارم...
توسط : mohsenpour
اگر می دانستی چه قدر دوستت دارم هیچ گاه برای آمدنت باران را بهانه نمی کردی رنگین کمان من!!!
يکشنبه 23/10/1386 - 14:46
پسندیدم 0
UserName