من به خدا معتقدم
توسط : mohsenpour
من به خورشید اعتقاد دارم, حتی اگر ندرخشد من به عشق اعتقاد دارم, حتی اگر تنها
باشم من به خدا معتقدم, حتی اگر ساکت باشد
يکشنبه 23/10/1386 - 14:45
پسندیدم 0
UserName