عنوان با شما ؟؟
توسط : hamed2560
***************************

وقتی ناراحتید از اینكه به چیزی كه می خواستید نرسیدید ، محكم باشید و خوشحال.... خداوند در فكر چیز بهتری برای شماست...

********************************
يکشنبه 23/10/1386 - 14:39
پسندیدم 0
UserName