انسان بودن
توسط : hamed2560
*********************************************
 خدایا تو خود میدانی انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است
 چه زجر میكشد آن كس كه انسان است و از  احساس سرشار است
*********************************************
يکشنبه 23/10/1386 - 14:35
پسندیدم 0
UserName