بد نیست بدانید
توسط : aliyoungi

داوینچی همزمان با یک دست می نوشت و با یک دست نقاشی میکرد!

هیتلر از مکان های بسته وحشت داشت!

 مار می تواند تا نیم ساعت بعد از قطع شدن سرش نیش بزند!

هر انسان تا 8 ثانیه بعد از قطع گردنش هنوز به هوش است!

اغلب مارها 6 ردیف دندان دارند!!

 وقتی به خورشید نگاه می کنید 8 دقیقه قبل از آن را مشاهده میکنید!

قلب میگو در سر آن واقع است!

 ظروف پلاستیکی تقریبا 50 هزار سال در برابر تجزیه مقاومند!

 حدود 250 نفر از محققان ( ناسا ) ایرانی هستند و رئیس کامپیوتر ناسا یک ایرانی است!

 دانشمندان دریافته اند مورچه ها هم مانند انسان ها صبح ها خمیازه میکشند!

ادامه دارد...

يکشنبه 23/10/1386 - 14:31
پسندیدم 0
UserName