هشت کلمه از هزار حکمت !
توسط : یاكریم
 

لقمان حكیم به فرزند فرمود:

 

اى جان فــرزند، هزار حكمت آموختم كه ازآن چهار صد انتخاب کردم  واز چهارصد، هشت کلمه برگزیدم که

 

جامع جمع کلمات حکمت است.  

 

فرزندم دو چیز را هیچ وقت فراموش مکن: 

خدا را

مرگ را 

دو چیز را همیشه فراموش کن: 

خوبی که به هر کسی   کردی 

بدی که هرکس با تو کرد 

وچهار چیز را نگهدار : 

در مجلسی که وارد شدی زبا ن  را 

 بر سر سفره ای که حاضر شدی شکم را 

 در خانه ای  که وارد شدی چشم را 

 

  بر سر نماز که ایستادی دل را

يکشنبه 23/10/1386 - 14:12
پسندیدم 0
UserName