گفتگو باشکست
گفتگو باشکست

گفتند:شکست یعنی تو یک آدم در هم شکسته ای.

کفت:نه.شکست یعنی من هنوز موفق نشده ام.

گفتند:شکست یعنی تو هیچ کاری نکرده ای.

گفت:نه.شکست یعنی من هنوز چیزی یاد نگرفته ام.

گفتند:شکست یعنی تو یک آدم احمق بوده ای.

گفت:نه.شکست یعنی من به اندازه کافی جرات و جسارت داشته ام.

گفتند:شکست یعنی تو دیگر به آن نمیرسی.

گفت:نه. شکست یعنی من باید راهی دیگر به سوی هدفم انتخاب کنم.

گفتند:شکست یعنی تو حقیر و نادان هستی.

گفت:نه.شکست یعنی من هنوز کامل نیستم.

گفت:شکست یعنی تو زندگیت را تلف کرده ای.

گفت:نه.شکست یعنی من بهانه ای برای شروع کردن دارم.

گفتند:شکست یعنی تو دیگر باید تسلیم شوی.

گفت:نه.شکست یعنی من باید بیشتر تلاش کنم!

يکشنبه 23/10/1386 - 14:2
پسندیدم 0
UserName