یک حدیث از امام حسین(ع)
توسط : 110ahmad123

امام حسین (ع) می فرمایند

کاری مکن که از آن پوزش بخواهی  ، زیرا موئمن نه بد می کند و نه پوزش می طلبد و منافق هر هر روز بدی می کند و عذ رمی خواهد

 

يکشنبه 23/10/1386 - 13:47
پسندیدم 0
UserName